ผู้บริหาร

นายสมาธิ พินิจกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านเม็กดำเป็นอย่างไร
เยี่ยม
สุดยอด
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 220455
Page Views 267323

ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี ปะมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2556,05:26  อ่าน 270 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะ

                            การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

                            โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  สำหรับนักเรียน

                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                             มหาสารคาม เขต 2

ผู้รายงาน          นางพัชรี    ปะมา     ตำแหน่ง   ครู 

                          วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีที่พิมพ์            2556

                            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75 / 75  2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่สร้างและพัฒนาขึ้น  3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น  4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียนบ้านเม็กดำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  36   คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่   1)แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus   2)  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  เป็นแบบปรนัย   4  ตัวเลือก  จำนวน  1  ฉบับ  40  ข้อ   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้นจำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ร้อยละ(Percentage)  ค่าคะแนนเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)    และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation)  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบแบบ  t  -  test (Dependent Sample)  และ ค่าดัชนีประสิทธิผล(The  Effectiveness  Index  :  E.I.)  

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้

                   1.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.04   เป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับระดับเป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ที่ร้อยละ  70

                   2.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  80.66/81.04   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  75/75

                   3.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.60

                   4.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .01

                   5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับ "มาก" มีคะแนนเฉลี่ย  4.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.21              

                   6.  ผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ของผู้เชี่ยวชาญมีคะแนนเฉลี่ย  4.94  อยู่ในระดับ  ดีมาก   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.12 แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันค่อนข้างสูง    

                   จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ทำให้ได้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค  KWL-Plus  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีคุณภาพตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน  นักเรียนมีความรู้ความสามารถสูงขึ้น  ดังนั้นจึงสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปได้
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2556,05:26   อ่าน 270 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเม็กดำ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒
ผู้ดูแลระบบ  :   กรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
knkpray@gmail.com