ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 56 ถึง 31 ส.ค. 56 ปฏิทินการดำเนินงานงานวิชาการ
1 - 31 สิงหาคม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3  ยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว
รับคำร้องที่งานวัดผลประเมินผล ห้องวิชาการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ